<
Welcome to clawddnewydd.org.uk
Clawddnewydd & Derwen.

All images & text are copyright © Clawddnewydd website| Disclaimer | Privacy statement | Cookies | Contact us |

Home Local Groups

A Caravan and Camping Club Registered Caravan Site

To Book Ring 01824 750754

Our Caravan site is located in the beautiful vale of Clwyd.


Site Charges are set by the Canolfan Committee and are as follows:

Electric hook up £12.00

Non Hook up £8.00

overlooking the vale itself to the Berwyn Mountains in the distance. It has six pitches all with electric hook up there is also a CDP and fresh water supply and a place to dispose of rubbish. there are toilets in the main Village hall building. To locate us click on the map. We are ideally located for tours of Snowdonia and the North Wales Coast, Chester is within driving distance if you would like to spend a day in the city, or you can spend the day looking at historic castles we do have an impressive list such as Denigh, Ruddllan and Conway. Ruthin Castle is now  a Hotel and restaurant which incorporates the original Ruthin Castle. National trust members are also well catered for with Erddig Hall and Chirk Castle and Powys Castel (the home of Clive of India) not too far away. At Llangollen there are several attractions The Llangollen railway, The home of the Ladies of llangollen (Plas Newydd) and the home of the International Eisteddfodd. For Llangollen tourist information click here.

Bryniau Cudd -

yn Ysu am gael eu Darganfod

Yn aml, mae bobl yn tueddu i anwybyddu pentrefi Clawddnewydd, Clocaenog a Derwen gan anelu at yr atyniadau poblogaidd yn Rhuthun a Dyffryn Clwyd rhyw 10 i 15 milltir i ffwrdd. Ond dylech ail edrych a meddwl am arafu a threulio amser yn ymweld â’r cornel tawel a dinod hwn o gefn gwlad Sir Ddinbych ar gyrion Mynydd Hiraethog. Ystyr Hiraethog yw “Bryniau o Hiraeth Mawr”. Mae’n ucheldir eang gyda thirwedd glytiog, donnog. Mae ei dawelwch a’i goedwigoedd eang yn gartref i boblogaeth o Wiwerod Coch ac mae’n ardal allweddol i’r Grugieir Du sy’n gynyddol anghyffredin. Mae absenoldeb llawer o draffig trwm yn gwneud yr ardal yn lleoliad delfrydol i gerdded a beicio. Yn ffinio â’r caeau clytiog, tonnog mae coed derw uchel a chloddiau llwythog a lonydd gwledig troellog. Yn gofalu am y rhain mae’r ffesant lliwgar. Oddi yma, mae golygfeydd anhygoel o dirweddau ffrwythlon yn cael eu ffermio’n draddodiadol a chymunedau pentrefol bywiog sy’n edrych i’r dyfodol ond sy’n gwerthfawrogi eu gorffennol.


Hidden Hills -

Longing to be Explored

People often have a tendency to overlook the villages of Clawddnewydd, Clocaenog and Derwen preferring to head for the well trodden attractions of Ruthin and the Vale of Clwyd just 10 to 15 minutes away. But you should take a second look and think about slowing down and taking time to visit this quiet and little-known corner of rural Denbighshire located on the edge of Mynydd Hiraethog, which translates as "The Hills of Great Longing". It is an extensive upland area with a broad rolling patchwork landscape. It’s tranquillity and extensive forests mean it is home to Wales' remaining population of red squirrels and it is a key area for the increasingly rare black grouse. The absence of much heavy traffic makes the area an ideal location for walking and cycling. The areas rolling patchwork fields are retained by towering oak trees, which span hedgerows and windy country lanes patrolled by colourful pheasant. There are stunning views of fertile,

traditionally farmed, landscapes and vibrant village communities, which

look to the future but take great pride in preserving their past.Cymru Hanesyddol

Taith y Pererinion Roedd y pererinion yn teithio ar hyd lonydd hir a pheryglus yn aml i gysegrfeydd seintiau i geisio maddeuant am bechodau, iachâd neu arweiniad ysbrydol. Roedd y lôn o Glawddnewydd i Felin-y-wig yn rhan o daith y Pererinion rhwng cysegrfeydd y Santes Gwenffrwd yn

Nhreffynnon a Dŷ Ddewi. Roedd yn un o’r llwybrau mwyaf gwerthfawr

yng Nghymru. Ystyriwyd bod dwy bererindod i Dy Ddewi yn cyfateb i

bererindod i Rufain a thair o’r un gwerth â phererindod i Jerwsalem!

Ffynnon Sara Ar hyd llwybr y pererinion roedd y ffynnon Sanctaidd, Ffynnon Sara. Credwyd bod y ffynnon yn gwella cryd cymalau a chanser. Roedd dioddefwyr yn gollwng ‘anrhegion’ o binnau cyn disgyn y tri gris i

drochi yn y tanc. Roedd pobl yn ceisio gwellhad gan deithio yma hyd

at oes Fictoria. Mae’r ffynnon ar y ffordd i Felin-y-wig o Glawddnewydd ar ochr dde’r ffordd ger pant yn y ffordd. Gallwch barcio yn yr encilfa sydd wedi’i harwyddo a cherdded y llwybr i Fferm Braich.


Historic Wales

Pilgrims’ Progress Traditionally pilgrims undertook long and often dangerous journeys to shrines of saints to seek forgiveness for sins, healing or spiritual guidance. The lane from Clawddnewydd to Melin-y-Wig formed part of the Pilgrims’ route between the shrines of St Winifred in Holywell and St David’s. It was one the most highly valued routes in Wales. Two pilgrimages to St David’s were considered to be equal to a pilgrimage

to Rome and three to the same value as a pilgrimage to Jerusalem!

Ffynnon Sarah (St Saeran’s Well) Along the pilgrims route was the holy well, Ffynnon Sarah. The well was believed to heal rheumatism and cancers. Sufferers dropped in ‘gifts’ of pins before descending the three steps to bathe in the tank. Cure-seekers came until well into the Victorian period. The well is on the road to Melin-y-Wig from Clawddnewydd, on the right side of the road, by a dip in the road park in the signed lay-by and walk the track

to Braich Farm. - OS: SJ07651.


Ble mae’r bryniau cudd hyn

Where to find these hidden hills

Llangollen 16 milltir i ffwrdd / 16 miles away

Betws y Coed 20 milltir i ffwrdd / 20 miles away

Rhuthun 6 milltir i ffwrdd / 6 miles away

Caer / Chester 20 milltir i ffwrdd / 20 miles awayBy Kind Permission of Cadwyn Clywd  www.cadwynclwyd.co.uk

There is an excellent children's playground within

the grounds of the Canolfan,


The Vale of Clywd.
Caravan Site
View from the Caravan site of the Vale of Clywd towards Llangollen